ವೀಡಿಯೋ

ಮಹನೀಯರ ವೀಡಿಯೋಗಳು


ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ
ಮಹಾರಾಣಿ ಲಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು

 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ
ಮಹಾರಾಣಿ ಲಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು

   

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ
ಮಹಾರಾಣಿ ಲಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು