ಆಡಿಯೋ

ಮಹನೀಯರ ಎರಡು ಮಾತು ...


ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಎಚ್. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 

ಪ್ರೋ. ಮಾಲತಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ

   

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಎಲ್ಲಂಗಳ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ದಿ: 10-01-2015

 

ಪ್ರೊ. ಪಿ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಟಿಟೊಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್

   

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿ: 24-06-2015

 

ಪ್ರೊ. ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ ಅವರಿಂದ ತೀ.ನಂ.ಶ್ರೀ. ಕಾವ್ಯ

   

ವಲೆಡಿಕ್ಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಕಾಲೇಜು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ

 

ಪ್ರೊ. ಪಿ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ

   
   

ಅಕ್ಕರಗೊಟ್ಟಿ - ಹರಿಷ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಚರ್ಚೆ, 08-08-2015

 

ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಎಲ್. ಮಂಜುನಾಥ, ದಿ: 02-05-2014

   

ಡಾ. ಅನ್ನದಾನೇಶ್, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ಎಚ್. ಭಾಗ್ಯ

   

ಪ್ರೊ. ಪಿ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ, ತೀ.ನಂ.ಶ್ರೀ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ

 

ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್

   

ಡಾ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ದಿ: 29-12-204

 

ಪ್ರೊ. ಪಿ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ, ದಿ: 22-05-2015

   

ಪ್ರೊ. ಪಿ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ, ದಿ: 15-02-2015

 

ಡಾ. ವಿಜಯ ಸುಬ್ಬರಾಜ್, ಹರಿಷ್ಚಂದರ ಕಾವ್ಯ ಚರ್ಚೆ

   

ಪ್ರೊ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಚಂದರ್, ದಿ: 14-03-2015

 

ಪ್ರೊ. ಪಿ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ, ಷಾ ಬಾಬೂ ರಾವ್ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

   

ಹರಿಪ್ರಕಾಶ ಕೋಣೆಮಣೆ, ಷಾ ಬಾಲೂ ರಾವ್ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 

ನಳಿನಿ ಚಂದರ್ ಅವರ ಯುಗಾದಿ ಹಾಡು

   

ಡಾ. ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೇಗೂರು

 

ಪ್ರೊ. ರಂಗರೆಡ್ಡಿ ಕೋಡಿರಾಮಪುರ

   

ಡಾ. ಕೆ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ (ಕಾವ್ಯಂಶ್ರೀ)

 

ಪ್ರೊ. ವಕ್ಕುಂಡಿ

   

ಪ್ರೊ. ಪಿ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ

 

ಪ್ರೊ. ವಿರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್


ಪ್ರೊ. ಪಿ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ

 

ಪ್ರೊ. ಬಷೀರ್

 

ಪ್ರೊ. ಎಚ್. ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್

 

ಎಮ್.ಎಸ್. ರಾಮಪ್ರಸಾದ್