ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

29 April 2019"ಅಕ್ಕರಗೊಟ್ಟಿ"-49

ತಿಂಗಳ ಮುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತನೆ
ವಿಷಯ: ಆಗಮಿಕ-ಲೌಕಿಕ ಒಂದು ಮರುಚಿಂತನೆ
ಚರ್ಚೆಗೆ ಚಾಲನೆ: ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಪಿ.ವೀರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್‌
ನಿವೃತ್ತ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ದಿನಾಂಕ : 29-04-2019 ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 05-30 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ : ಎಂ.ವಿ.ಸೀ,ಸಭಾಂಗಣ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ: