ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

11 April 2019ಪ್ರೊ|| ಸೂ.ವೆಂ.ಆರಗ ವಿಮರ್ಶಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ , ಡಾ|| ವಿಜಯಾಸುಬ್ಬರಾಜ್‌ ಗಣ್ಯಲೇಖಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರೊ|| ಸೂ.ವೆಂ.ಆರಗ ವಿಮರ್ಶಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಡಾ|| ವಿಜಯಾಸುಬ್ಬರಾಜ್‌ ಗಣ್ಯಲೇಖಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ದಿನಾಂಕ : 11-04-2019 ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆಗ 05-30 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ : ಎಂ.ವಿ.ಸೀ.ಸಭಾಂಗಣ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ: