ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

22 March 2019ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು
ದಿನಾಂಕ : 22-03-2019 ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 06-00 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ : ಎಂ.ವಿ.ಸೀ.ಸಭಾಂಗಣ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ: